FANDOM


Viide on tekst, mis näitab, kust pärineb artiklis kasutatud info. Viitega tuleb kinnitada igasugust informatsiooni, mis ei ole üldtuntud või iseenesest mõistetav. Nii näiteks ei vaja eraldi viidet väide, et "inimene on elusolend" (iseenesestmõistetav info), et "Maa tiirleb ümber Päikese" (üldtuntud) või et "Eesti Vabariik loodi 1918. aastal" (kooliteadmine). Küll aga vajab viidet iga fakt, mida võidakse vaidlustada.

Mis sobib viiteks Edit

Viiteks sobib video, artikkel, raamat, saade, (dokumentaal)film vms, mille infot võib mingil määral usaldusväärseks pidada. Kindlasti on vaja viites ära märkida:

  • Autori nimi/autorite nimed
  • Artikli, raamatu või muu allika pealkiri ja võimalused avaldamisaasta
  • Perioodilise väljaande puhul ka väljaande pealkiri (nt Postimees)
  • Paberväljaande korral lehekülje või lehekülgede numbrid, kust informatsioon pärineb
  • Online-väljaande korral märge, millisel aadressil ja millisel kuupäeval on informatsioon olnud kättesaadav.

Viited peaksid pärinema ka võimalikult originaalsetest allikatest.

Mis ei sobi viiteks Edit

Viitama peaks võimalikult usaldusväärsetele allikatele, nii et viited mitteametlikele kodulehekülgedele, blogiväljaannetele ja muule seesugusele pole täielikult rahuldavad, kuid neid võib artiklis kasutada, kui teha vastav märge informatsiooni mitte täielikule usaldatavusele.

Kuidas viidata Edit

Kõige efektiivsem on lisada viide järgmise koodi sisse:

<ref>Viite tekst</ref>

Artikli lõppu tuleb teha eraldi ala pealkiri ja lisada selle alla < r e f e r e n c e s / >.

== Viited ==

<refernces/>

Näide ühest viitamisest:

Miss Harrisele meeldis tema väike kool mäenõlvakul, ning kuna talle meenusid Walter Scotti Waverley romaanid, millese ta kiindunud oli, nimetas ta selle Waverley kooliks.<ref>http://freepages.history.rootsweb.com/~waverlymemorial/newspapers/waverly_herald/Misc/how_waverly_got_its_name_wh_p9.jpg Artikkel Waverly Heraldist, circa 1953, lõik 9 rida 4</ref> == Viited == <references/>

Teisi viitamisvõimalusi Edit

Kui kogu artikkel on koostatud paari kindla materjali, nt mõne ajaleheartikli põhjal, võib artikli lõppu lisada viidete asemel ka "kasutatud kirjandus" vms ja teha vastavate artiklite loend. Seda võib näha artiklis Merivälja objekt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.