FANDOM


Kaitsepolitseiamet (lühend KaPo) on Eesti Vabariigi siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigiamet, mille ülesanneteks on põhiseadusliku korra kaitse, võitlus terrorismi ja korruptsiooniga, riigisaladuste kaitse ja vastuluure.

Kaitsepolitseiameti põhiülesanneteks on riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine ning taoliste tegude ennetamine, riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamine ja tõkestamine, riigisaladuse kaitse, terrorismivastane võitlus, kõrgemate riigiametnike võimalike korruptiivsete tegude paljastamine ning seaduses sätestatud juhtudel kuritegude kohtueelne uurimine ja väärtegude kohtuväline menetlemine. Kaitsepolitsei uurimisalluvusse kuuluvad süüteod Eesti Vabariigi või rahvusvahelise julgeoleku vastu; terrorism; süüteod inimsuse ja rahu vastu; sõjasüüteod; tsiviilkäibes keelatud lõhkematerjali ja lõhkeseadeldiste ebaseaduslik käitlemine ning nendega plahvatuste korraldamine; osad kõrgemate riigiametnike poolt toime pandud ametialased süüteod; salakaubavedu kui kuriteo objektiks oli radioaktiivne aine, lõhkematerjal, strateegiline kaup, tulirelv või laskemoon või kui kuriteo pani toime ametiisik oma ametiseisundit ära kasutades; riigisaladuse avalikustamisega seonduvad süüteod; sotsiaalse vaenu õhutamine. Kaitsepolitseiametil on osakonnad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus ning jaoskonnad Võrus ja Narvas. Peahoone paikneb Tallinnas Tõnismäel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.